חיים שנעלמים לי

אני מאבד כל זמן את החיים שחברים שולח לי..הם לא נשמר לי בתיבת דואר שלי ... למה זה קורה ואיך לתקן? אני רוצה לשחק הרבה זמן.

Answers

  • Johnny_RyallJohnny_Ryall Posts: 3,867 ✭✭

    Thank you for your question. I’m sorry but for the moment King Care is only available in English. Please visit the following site where you can check out the help and FAQ sections, I hope that you are able to find your answer here.

    http://candycrushsaga.com/

Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Leaderboard

This Week's Leaders